Lakshmi Chockalingam Kasi Viswanath

Faculty Member

Lakshmi Chockalingam Kasi Viswanath

Teaching

CHEM 2310

Organic Chemistry I, Summer 2022

CHEM 2315

Organic Chemistry I Laboratory, Summer 2022

CHEM 489R

Undergraduate Research in Chemistry, Summer 2022

CHEM 2310

Organic Chemistry I, Spring 2022

CHEM 2315

Organic Chemistry I Laboratory, Spring 2022

CHEM 2320

Organic Chemistry II, Spring 2022

CHEM 489R

Undergraduate Research in Chemistry, Spring 2022